Het onderzoek naar de Wob en Woo is afgerond

Van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar Wet open overheid (Woo)

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. De RMB heeft hierin geparticipeerd en daarmee inzicht gekregen in de wijze waarop de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand de verzoeken in het kader van de Wob behandelen. Ten tijde van het onderzoek maakte de gemeente Hilvarenbeek nog geen deel uit van de RMB.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. Wat de toegankelijkheid van de Wob in de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand betreft, blijkt er geen groot verschil met het landelijke beeld te zijn. Dit geldt ook voor de tijdigheid van de beslissing en de wijze van openbaarmaking van Wob-verzoeken. Er zijn in de drie gemeenten geen duidelijke afspraken over de verantwoording van de afhandeling van Wob-verzoeken aan de raden.

De Wob is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Een belangrijk verschil met de Wob is dat – naast informatieverstrekking op verzoek – overheidsorganisaties ook verplicht zijn zelf informatie openbaar te maken. De verplichting gaat gefaseerd in werking, om overheden de tijd te gunnen de openbaarmaking van deze categorieën in te richten. 

De RMB denkt dat goed zou zijn als de gemeenteraden meer aandacht zouden besteden aan de (toekomstige) uitvoeringspraktijk van de Woo. Zo zouden de gemeenteraden de colleges kunnen vragen welke maatregelen zij denken te nemen voor de implementatie van de Woo.

De RMB doet geen formele aanbevelingen aan de raden van Dongen, Goirle en Loon op Zand. Daarvoor zou een diepgaander onderzoek gewenst zijn. De RMB zal de implementatie van de Woo afwachten en in een later stadium beoordelen of een volwaardig (vervolg)onderzoek opportuun is. Wel wijst de RMB op het belang van de openbaarheid van overheidsinformatie. Openbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie.