Wob-onderzoek

De rekenkamercommissie doet mee aan een landelijk onderzoek van rekenkamers naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het onderzoek blikt ook vooruit naar de Wet open overheid (Woo), die gevolgen heeft voor de organisatie en de techniek van de gemeentelijke medewerkers. De Onderzoeksvraag is: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo straks gaat stellen? De opdrachtgever van het onderzoek is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.