Wel of niet thuis geven – Sociale huurwoningen december 2020

Een onderzoek naar de inschrijftijd en zoekduur voor sociale-huurwoningen in Dongen, Goirle en Loon op Zand

De aanleiding voor dit onderzoek was een verzoek van de gemeenteraad van Goirle aan de rekenkamercommissie (rkc) om na te gaan of de zoektijden voor een sociale-huurwoning in de gemeente Goirle te lang zouden zijn. Gezien dealgemeenheid van deze problematiek, heeft de rkc het onderzoek verbreed naar Dongen en Loon op Zand. Naast zoektijden kwam, onder meer, aan de orde hoe de toekomstige behoefte aan sociale-huurwoningen zich zou ontwikkelen.
De eerste constatering van het onderzoek was dat de meeste woningzoekenden al geruime tijd staan ingeschreven alvorens zij een woning gaan zoeken. De toewijzing van woningen gebeurt echter wel grotendeels op basis van inschrijfduur. De tweede bevinding was dat de actieve zoektijd naar sociale-huurwoningen gemiddeld circa 9 maanden bedroeg. Voor minder dan 10% van de woningzoekenden was de zoektijd echter langer dan 30 maanden. Uit een beperkt aantal interviews bleek dat ruwweg de helft van de mensen die lang zoeken behoefte heeft aan meer informatie over hun mogelijkheden en hun rechten.
Een laatste vermeldenswaardige bevinding was dat voor de behoefte aan sociale-huurwoningen in 2030, mede afhankelijk van externe factoren, in het ‘gunstigste’ geval nul tot in het meest ongunstige geval 140 tot 250 extra woningen gebouwd moeten worden.

De actieve zoektijd naar sociale-huurwoningen gemiddeld bedroeg circa 9 maanden, maar met uitschieters tot meer dan 30 maanden.

De rkc formuleerde op basis van de bevindingen een achttal aanbevelingen voor de gemeenteraden. De rkc adviseerde om gegevens van mensen die lang naar een sociale-huursector zoeken expliciet te maken, zodat aan hen zoekhulp kan worden geboden. Ook deed de rkc de aanbeveling het toewijzingssysteem te evalueren, een huisvestingsverordening en/of ‘slimme’ bouw en/of verkoop van goedkope woningen te overwegen.