Samenvatting verbetering programmabegroting Goirle (2018)

Het auditcomité van de gemeente Goirle heeft de rekenkamercommissie (rkc) medio 2017 gevraagd onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden voor de programmabegroting 2019. In het najaar van 2017 en het eerste kwartaal van 2018, heeft de rkc het onderzoek naar de mogelijke verbetermogelijkheden uitgevoerd, en wel op een interactieve wijze met de gemeenteraad.
Bij eerdere onderzoeken van de rkc (sinds 2007) over de programmabegroting, zijn de aanbevelingen van de rkc nauwelijks uitgevoerd mede omdat ‘deze door de organisatie als te gecompliceerd werden ervaren’. De gemeente Goirle heeft de begroting sinds 2007 vooral aangepast aan de gewijzigde regelgeving op dit gebied (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De rkc constateerde dat bestuur en ambtelijke organisatie zich vooral hebben gericht op de financiële juistheid en rechtmatigheid van de begroting.

Het verbetertraject van de programmabegroting kan worden gezien als een groot project in bestuurlijke zin, omdat het gaat om de realisatie van de ambities van de raad.

De rkc heeft in 2018 de raad achtereenvolgens aanbevolen om bij het begin van de raadsperiode 2018-2022 uit te spreken dat de raad wil beschikken over een beleidsbegroting met meer bestuurlijke duiding; het college op te dragen de eerste aanbeveling projectmatig uit te voeren, met een regelmatige terugkoppeling aan de raad; het college op te dragen in de beleidsnota’s consequent doelen en beoogde maatschappelijke effecten vast te leggen; ook zelf te experimenteren met vormen van beeldvorming en oordeelvorming, waaronder burgerparticipatie; en tenslotte tijdens de raadsperiode 2018-2022 aan te geven welke behoeften raadsleden hebben aan educatie.

De rkc zag bruikbare voorbeelden bij gemeenten Breda, Hilvarenbeek, Dongen, Oosterhout en Roosendaal. De rkc heeft de raadsleden een leeswijzer gegeven ten behoeve van het gebruik van begroting en kadernota.

De raad heeft kennis genomen van de brief van de rkc (ingekomen stuk voor raadsvergadering 5 juni 2018).