Samenvatting Projectmatig werken Dongen, Goirle en Loon op Zand (2018)

De rekenkamercommissie (rkc) heeft in de gemeenten Dongen (2010, 2015), Goirle (2017) en Loon op Zand (2013) onderzoek uitgevoerd naar het projectmatig werken, in het bijzonder de rol van de raad bij (grote) projecten.
Het doorwerkingsonderzoek in 2018 leverde op dat in alle drie de gemeenten – bij organisaties, colleges en raadsleden – een spanningsveld wordt ervaren tussen projectdynamiek en politieke dynamiek, omdat enerzijds ‘de politiek’ ook tijdens ‘de uitvoering’ nieuwe inzichten naar voren brengt bij het project; en anderzijds protocollen en formats niet vanzelf leiden tot politiek vertrouwen.

In alle drie de gemeenten wordt flink geïnvesteerd in de organisatieontwikkeling, verbetering van het projectmatig werken en burgerparticipatie. Daartegenover staan gemeenteraden en raadsleden met in zekere zin beperkte middelen.

De rkc heeft aangegeven dat de mogelijkheden voor de raad om zijn wensen te laten doorwerken bij voorkeur liggen aan de voorkant van een project: de initiatief- en definitiefase. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijk en financiële kaders, maar ook om het maatschappelijk draagvlak en de wijze waarop het (besluitvormings- en realisatie)proces qua burgerparticipatie moet worden ingericht.
De rkc heeft de raden meegegeven: neem als raad enige zelfdiscipline in acht als het gaat om de reikwijdte bij de rolneming: waar gaat de raad over en waar niet? Focus op facetten van resultaat, risico’s, maatschappelijke effecten, kwaliteit en kosten bij de controle op projecten en minder op organisatie, beheer en uitvoering.

De rkc heeft de colleges meegegeven: het spanningsveld tussen projectdynamiek en politieke dynamiek is een gegeven. Dat organiseer je niet weg. Zorg als college en ambtelijke organisatie voor een goed politiek sensitief omgevingsmanagement. Er is een gedeeld kader voor projectmatig werken nodig, maar dat hoeft niet per se een eigen handboek te zijn.

Rapport Projectmatig werken