Samenvatting energietransitie (2018 en 2020)

De rekenkamercommissie (rkc) heeft in 2018 en 2020 rekenkamerbrieven gestuurd aan de gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand met betrekking tot energietransitie. De achterliggende problematiek is vooral internationaal, nationaal en regionaal (REKS). Voor de gemeenteraad is de kernvraag hoe de gemeente – binnen de eigen invloedsfeer – kan bijdragen aan CO2-reductie en de stijging van het aandeel hernieuwbare energie.
De eerste rekenkamerbrief is in december 2018 aan de raden voorgelegd, met het doel de raden overzicht te geven van internationaal, nationaal, regionaal en lokaal beleid op dit terrein.
De tweede rekenkamerbrief is in maart 2020 aan de raden voorgelegd. Deze gaf een overzicht van de ambities van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand (beleidsdocumenten) en de stand van zaken tot dan toe.

Naar de mening van de rekenkamercommissie hallo kan het handelingsperspectief van de gemeenteraden bij energietransitie worden verbeterd.

De rkc deed suggesties voor gemeentelijke maatregelen (aanvullend aan de REKS) die de gemeenten zouden helpen de gestelde ambitieuze doelen te realiseren in 2030 en 2050. De rkc noemde vier stappen om het handelingsperspectief van de raden te verbeteren. De eerste is stap is monitoring en sturing op realisatie van het aandeel hernieuwbare energie in de komende jaren. De tweede stap is: vraag het college van B&W om informatie over uitvoering van de door de gemeenteraad in moties vastgelegde klimaatmaatregelen. De derde stap is: geef B&W de opdracht een visie te geven op overige aanvullende klimaatmaatregelen, die staan vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen. En de vierde stap is: monitor en stuur op realisatie van de doelen voor energietransitie in 2030 en 2050.

– Brief 1 Energietransitie Dongen, Goirle en Loon op Zand

– Brief 2 nota van bevindingen Energietransitie Nota van bevindingen Energietransitie Dongen, Goirle en Loon op Zand