Naar begrip van en grip op de uitvoering van de Wmo (2019)

De rekenkamercommissie (rkc) heeft in 2018/2019 onderzoek gedaan naar het Wmo-beleid, de wijze waarop het is georganiseerd en de informatievoorziening aan de gemeenteraden in de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand.
De rkc constateerde dat zaken overwegend goed georganiseerd zijn; er is sprake van een goede samenwerking tussen betrokken maatschappelijke organisaties, alle gemeenten kennen een laagdrempelige toegang en de uitvoering ‘draait’ zonder al te grote problemen. De gemeenten zijn nu echter toe aan een verdere ontwikkeling van het beleid op basis van een analyse van resultaten. Daarvoor ontbreekt het echter aan systematische managementinformatie, zodat het onduidelijk is of de WMO structureel houdbaar is.

De structurele basis onder het WMO-beleid is in alle drie de gemeenten kwetsbaar.

Op basis van het onderzoek werden twee aanbevelingen gedaan door de rkc die erop gericht zijn de wereld van de financiën en de wereld van de uitvoering beter met elkaar te verbinden:
► Voor een toekomstbestendig Wmo-beleid is het noodzakelijk beleidsindicatoren te ontwikkelen. Deze dienen inzicht te geven in de uitdagingen en de resultaten van het Wmo-beleid. Dan wordt het mogelijk gezamenlijk na te denken over een inrichting van het beleid, als adequaat antwoord op die uitdagingen. Dit dient een permanent proces te zijn, waarbij ook de raad en de cliënten betrokken worden.
► Draag het college op om een Wmo-effectenmonitor te ontwikkelen op basis waarvan de raad op periodieke wijze wordt geïnformeerd ten behoeve van kaderstelling en controle.