Legeskosten

Een QuickScan naar de hoogte van legestarieven en naar de mate van kostendekkendheid van leges.

De rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) heeft op verzoek van de gemeenteraad van Hilvarenbeek een QuickScan uitgevoerd naar de hoogte van de legeskosten. Dit naar aanleiding van een eerdere constatering van de raad dat de legestarieven in Hilvarenbeek substantieel hoger zijn dan in de regiogemeenten.

Op basis van landelijke onderzoeken zou geconcludeerd kunnen worden dat de legestarieven in Hilvarenbeek hoog zijn in vergelijking met de regiogemeenten. De RMB toont in de QuickScan aan dat niet zondermeer gesteld kan worden dat de legestarieven in Hilvarenbeek daadwerkelijk hoger zijn dan in de regiogemeenten.

De QuickScan bespreekt een tweetal landelijke studies die concluderen dat de legestarieven in Hilvarenbeek hoger liggen dan in de regio. De RMB nuanceert dit beeld en geeft inzicht in maatregelen, die genomen kunnen worden om – desgewenst – de leges(tarieven) te verlagen.

De QuickScan beoogt de raad zodanig te informeren, dat de raad zelf tot een eventueel oordeel kan komen over de hoogte van de legestarieven. Enerzijds kunnen er maatregelen genomen worden die leiden tot een verlaging van de kostendekkendheid. Anderzijds kan er worden ingestoken op verlaging van de kosten van de dienstverlening. De QuickScan geeft de raad inzicht in welke bestuurlijke keuzes de hoogte van de legestarieven beïnvloeden en kan daarmee ondersteunend zijn aan een eventueel debat tussen college en raad over de wenselijkheid van te nemen maatregelen.

De rekenkamercommissie doet geen aanbevelingen.