In control? Onderzoek naar De Werft in Loon op Zand (2020)

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘afronding project Nieuwbouw sporthal de Werft’ d.d. 19 september 2019, heeft de raad unaniem, via een motie, de rekenkamercommissie (rkc) gevraagd onderzoek te doen naar de gang van zaken binnen het project Nieuwbouw sporthal de Werft.
De rkc heeft het procesverloop rondom de realisatie van sporthal De Werft gereconstrueerd. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop invulling is gegeven aan het financiële risicomanagement en de betrokkenheid van de raad gedurende de looptijd van het proces. De rkc concludeerde dat het (financiële)projectbeheer niet goed was ingericht en dat de financiële administratie tekort schoot. Er werd niet gestuurd op het feitelijk beschikbare raadskrediet, maar op een moeilijk te interpreteren indicator. Evenmin waren de (scheiding van) verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het project goed vastgelegd. De financiële verantwoording naar de raad was (mogelijk onbedoeld) verhullend. De raad op zijn beurt heeft de controlerende taak niet actief opgepakt.

De combinatie van onvoldoende zakelijkheid in de projectbeheersing en het ontbreken van een duidelijke rolverdeling van alle betrokkenen (raad, college en ambtelijke uitvoerders) heeft de beheersing van de nieuwbouw van de sporthal de Werft zeer kwetsbaar gemaakt.

Het doel van dit onderzoek was erop gericht om lessen te trekken uit het project realisatie sporthal De Werft. De rkc heeft een aantal aanbevelingen gedaan, gericht aan zowel de raad als het college van B&W. De aanbevelingen hadden betrekking op het beter ‘in control’ komen bij de realisatie van (grote) projecten en het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. De rkc adviseerde om te zorgen voor een meer zakelijke cultuur zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.