28-2-2022, Uitkomst raadsbehandelingen van RMB-onderzoek “Is de aansluiting te maken?”

DONGEN, GOIRLE EN LOON OP ZAND WERKEN AAN VERBETERING VAN DE BEGROTING

Waardering

De rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van de behandeling van het RMB-rapport ‘Is de aansluiting te maken? door de gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand. Rapport en raadsvoorstel zijn in januari en februari 2022 besluitvormend behandeld in de gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand.

Conclusie RMB

De RMB concludeerde in haar rapport dat de aansluiting tussen beleidsnota’s en P&C-documenten veelal niet op orde is, en dat de P&C-documenten op zichzelf te weinig leesbaar zijn. De onderliggende vraag van dit onderzoek is of de gemeenteraad voldoende informatie krijgt aangereikt om zijn primaire taak in de lokale democratie, namelijk het sturen van beleid en het controleren van beleidsresultaten, te kunnen waarmaken. Voor de raad is de programma-begroting een belangrijk stuurmiddel, terwijl voor de controlefunctie de jaarrekening een belangrijk document is

Aanbevelingen RMB

De RMB heeft aanbevelingen gedaan om gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen. De RMB heeft de raden aanbevolen een verbeterplan op te stellen en te beginnen met een pilot voor enkele concrete beleidsvelden (zoals afvalbeleid en arbeidsparticipatie). Zo zouden heldere doelstellingen moeten worden geformuleerd, die in meetbare beleidsindicatoren kunnen worden vertaald. Ook zou er in de jaarstukken duidelijk vermeld moeten worden wat de kosten waren van de uitgevoerde activiteiten.

Reactie van gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand

De gemeenteraden reageerden positief op de aanbevelingen van de RMB, maar legden verschillende accenten. De reden hiervoor was dat de gemeenten bezig zijn om de koppeling tussen beleidsnota’s en begrotingen/jaarstukken te verbeteren.

Dongen zet lopend verbetertraject voort

De gemeenteraad van Dongen koos ervoor om de lopende verbetertrajecten voort te zetten en daarbij rekening te houden met de aanbevelingen van de RMB.

Goirle neemt alle aanbevelingen van de RMB over

De gemeenteraad van Goirle heeft de aanbevelingen van de RMB onverkort overgenomen, met de toezegging van B&W om in juli 2022 het gevraagde verbeterplan aan de gemeenteraad voor te leggen.

Loon op Zand neemt de aanbevelingen van de RMB als leidend principe, mits passend binnen eerder afgesproken kaders en tijdspad.

De gemeenteraad van Loon op Zand gaf aan in de begroting 2023 een volgende verbeterslag te maken en daarbij de aanbevelingen van de RMB te betrekken.

TOELICHTING

De rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) concludeerde dat het in de praktijk lastig is om grip te krijgen op de aansluiting tussen enerzijds de gemeentelijke begroting en jaarverslag (de zogenaamde P&C-documenten) en anderzijds de beleidsnota’s die – voorafgaand aan de P&C-documenten – beleidsdoelen vastleggen. In de P&C-stukken blijken de beleidsterreinen vaak op een andere manier en/of een ander niveau gepresenteerd te worden dan in de beleidsnota’s.

Onder deze hoofdconclusie liggen een aantal deelconclusies, zoals dat beleidsdoelen niet altijd specifiek en meetbaar zijn geformuleerd. Daaruit volgt al direct dat de resultaten van beleid moeilijk waarneembaar zijn. Dat laatste komt ook omdat in de P&C-documenten diverse gemeentelijke taken en/of beleidsactiviteiten worden samengenomen, waardoor het zicht op afzonderlijke beleidsterreinen verloren gaat.